Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch Cải Cách Hành Chính năm 2018
Ngày cập nhật 30/01/2018

Ngày 01 tháng 11 năm 2017 UBND thị trấn Lăng Cô ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về việc Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn thị trấn Lăng Cô năm 2018 

1. Mục tiêu chung:

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước, trong giai đoạn 2016-2020 tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; gắn trách nhiệm của các cá nhân trong cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương trong triển khai nhiệm vụ CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Tổ chức nghiên cứu, quán triệt các quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền cơ sở để  tổ chức thực hiện có hiệu quả  đối với việc quản lý nhà nước tại địa phương, đảm bảo sự kiểm soát và nâng cao tính chủ động của chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước tại địa phương.

b) Rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại địa phương để đề xuất được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp; mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trên 80% đối với TTHC, sự phục vụ của cơ quan hành chính và các dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên tất cả các lĩnh vực.

c) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, năng lực hoàn thành công vụ; 100% cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, đạt tiêu chuẩn theo chức danh.

d) Thực hiện việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1-2 và 50% dịch vụ trực tuyến mức độ 3 tới tổ chức và cá nhân; 30% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giao trả trực tuyến ở mức độ 4. 100% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa. Phấn đấu triển khai Đề án một cửa hiện đại.

đ) Phấn đấu thực hiện việc xây dựng, triển khai mô hình Chính quyền điện tử.

e) Trên 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa UBND thị trấn với các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử; 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan và ứng dụng chữ ký số.

g) Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 ở thị trấn công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này. 100% thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001: 2008.

h) Nâng cấp, sửa chữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; văn minh, đáp ứng tốt yêu cầu công vụ; Nâng cấp và duy trì việc sử dụng trang thông tin điện tử để cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định.

   3. Tổ chức thực hiện.

   a) Giao trách nhiệm Văn phòng UBND thị trấn chủ trì thực hiện lĩnh vực cải cách TTHC và đơn giản hóa TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; phối hợp với các ban ngành thị trấn xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác CCHC. Thường xuyên báo cáo UBND thị trấn để chỉ đạo kịp thời, định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết công tác CCHC và đề nghị UBND thị trấn khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

b) Bộ phận Tư pháp chủ trì thực hiện lĩnh vực cải cách thể chế, công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn thị trấn, rà soát các thủ tục hành chính; phối hợp với bộ phận Văn hóa – Xã hội thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức về CCHC cho cán bộ, công chức. Tập trung triển khai thông tin, tuyên truyền trên đài truyền thanh thị trấn đến cán bộ và nhân dân để hiểu rõ nội dung, nhiệm vụ CCHC. Lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước làm cho cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân có nhận thức đầy đủ, rõ ràng về CCHC.

c) Bộ phận Tài chính – Kế hoạch thị trấn chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND, bộ phận Tư pháp thị trấn nghiên cứu, tham mưu UBND thị trấn phân bổ kinh phí để thực hiện kế hoạch này.

d) Đề nghị các ban ngành, đoàn thể thị trấn, các cấp ủy, TDP trên địa bàn thị trấn chú trọng phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để cùng phấn đấu thực hiện để hoàn thành Kế hoạch, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về UBND thị trấn để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

d) UBND thị trấn phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị trấn phụ trách lĩnh vực này trực tiếp theo dõi, chỉ đạo tổ chức Kế hoạch này.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 203.212
Truy cập hiện tại 310