Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN LĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

Số: 36/KH-UBND

Lăng Cô, ngày  06 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng

Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại thị trấn Lăng Cô

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế;

Kế hoạch số 1073/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về việc triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Lộc năm 2018.

 Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô ban hành Kế hoạch triển khai chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 (viết tắt là: HTQLCL ISO 9001:2015) trên địa bàn thị trấn năm 2018 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Triển khai thực hiện Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu.

2. Đảm bảo 100% Cơ quan hành chính nhà nước tại  thị trấn hoàn thành thực hiện việc chuyển đổi Hệ thống Quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 trước ngày 15/9/2018 theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

3. Đảm bảo 100% Tiếp tục triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến và thực hiện công bố hoặc công bố lại Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 sau khi hoàn thành điều chỉnh, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng, nhằm hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại thị trấn.

4. Đảm bảo 100% các cán bộ, công chức thuộc UBND thị trấn triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống Phần mềm ISO điện tử.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO thị trấn và Tổ giúp việc ISO thị trấn về việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước tại Ủy ban nhân dân thị trấn.

2. Tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức thị trấn thực hiện chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015, cụ thể như sau:

a) Tham gia các lớp tập huấn về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  cho lãnh đạo phụ trách ISO, thư ký ISO, các bộ phận chuyên môn có liên quan phụ trách ISO tại thị trấn.

b) Các bộ phận chuyên môn có liên quan thuộc phạm vi áp dụng hệ thống thực hiện chuyển đổi các quy trình và hoàn thiện tài liệu của HTQLCL ISO 9001:2015, bao gồm:

- Chuyển đổi, hiệu chỉnh hệ thống tài liệu, quy trình cũ phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Xây dựng mở rộng các quy trình mới theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Xây dựng, mở rộng các quy trình mới đối với các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn. UBND thị trấn được chuẩn hóa, ban hành theo các Quyết định của các cấp;

- Tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL ISO 9001:2015 tại ủy ban nhân dân thị trấn thuộc phạm vi áp dụng hệ thống để khắc phục các điểm không phù hợp.

3. Thực hiện công bố HTQLCL ISO 9001:2015 và tiếp tục việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL ISO 9001:2015 sau khi công bố.

4. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình tài liệu hệ thống theo quy định tại Quyết định 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh về việc quy định xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất  lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các bộ phận chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô.

5. Thường xuyên tổ chức các đợt rà soát, kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL ISO 9001:2015 tại thị trấn, lồng ghép vào chương trình, kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN         

Thực hiện dự toán kinh phí hàng năm theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính về quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô tiếp tục lãnh chỉ đạo thực hiện áp dụng và công bố HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; tổ chức triển khai việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015; thực hiện công bố hoặc công bố lại Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 theo Kế hoạch; hoàn thành trước ngày 15/9/2018.

1. Ban Chỉ đạo ISO thị trấn

Tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt, phổ biến, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 cho đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị biết và thực hiện đảm bảo đúng  quy định theo Kế hoạch đề ra.

2. Văn phòng HĐND và UBND thị trấn

a) Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO thị trấn, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ISO thị trấn về việc áp dụng HTQLCL 9001:2015 theo quy định.

b) Phối hợp theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên môn có liên quan thực hiện chuyển đổi việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015;

Tham mưu UBND thị trấn phối kết hợp với các cấp tham gia tập huấn khi có tổ chức đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho lãnh đạo phụ trách ISO, thư ký ISO, các bộ phận chuyên môn có liên quan phụ trách ISO áp dụng hệ thống tại UBND thị trấn  nhằm thực hiện đảm bảo theo yêu cầu Kế hoạch đề ra.

Tham mưu tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL ISO 9001:2015 và khắc phục các điểm không phù hợp thuộc phạm vi áp dụng hệ thống tại UBND thị trấn

c) Tham mưu tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến, HTQLCL ISO 9001:2015 của các bộ phận chuyên môn có liên quan tại thị trấn theo Kế hoạch; tập huấn ISO điện tử cho các bộ phận chuyên môn có liên quan UBND thị trấn. Tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thị trấn giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện ISO.

d) Phối hợp với các bộ phận chuyên môn có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các danh mục thủ tục hành chính đã xây dựng và đưa vào áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015, đảm bảo thực hiện đồng bộ và thông suốt đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị trấn.

đ) Tham mưu báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 tại cơ quan thị trấn (báo cáo UBND huyện trước ngày 20/11 hàng năm).

e) Phối hợp với của các bộ phận chuyên môn có liên quan thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của thị trấn.

f) Tham mưu xây dựng hoàn thiện  báo cáo kết quả thực hiện việc triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) theo thời gian quy định.

4. Bộ phận Văn hóa – Xã hội thị trấn

 Tăng cường  tuyên truyền, phổ biến nội dung, mục tiêu Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của công dân đối với việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính trên địa bàn thị trấn.

5. Bộ phận Tài chính - Kế toán thị trấn

Tham mưu Ủy ban nhân dân thị trấn cân đối, bố trí kinh phí nguồn  ISO 9001:2015  nhằm thực hiện đảm bảo theo yêu cầu Kế hoạch đề ra.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các bộ phận chuyên môn kịp thời báo cáo UBND thị trấn qua bộ phận văn phòng để Văn phòng tổng hợp báo cáo lãnh đạo thị trấn chỉ đạo quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ; (để bc)

- UBND huyện Phú Lộc; (để bc)

- Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc;

- TT Đảng ủy; TT HĐND thị trấn;

- Chủ tịch và các PCT UBND thị trấn;

- Các bộ phận chuyên môn có liên quan thị trấn;

- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Đăng Trung

 

Đơn vị hỗ trợ
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 97.401
Truy cập hiện tại 2