C:\Fportal\PhuLoc\langco.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
Ngày cập nhật 08/09/2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 97-HD/BTGTU, ngày 28/8/2020 về "tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam", nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Làm cho các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ quan trọng của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam; củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, đoàn thể xây dựng Hội Nông dân Việt Nam nói chung và Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng vững mạnh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giai cấp công nhân.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cổ vũ, động viên giai cấp nông dân trên địa bàn tỉnh nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, lao động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII đề ra; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Yêu cầu

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đa dạng về nội dung và hình thức, gắn với việc tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các ngày lễ lớn, các sự kiện và nhiệm vụ chính trị quan trọng của quê hương, đất nước; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua trong toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Quá trình thành lập, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân Việt Nam trong 90 năm qua gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân trong tiến trình cách mạng Việt Nam nói chung và phong trào cách mạng ở Thừa Thiên Huế nói riêng, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước và hội nhập quốc tế; những bài học kinh nghiệm lớn trong xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam, nhất là các chủ trương của Đảng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phối hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 27/3/2009 của Tỉnh ủy về “Thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 05/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX.

Chú trọng tuyên truyền chỉ rõ cơ hội, thách thức và những giải pháp trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin.

3. Tuyên truyền những kết quả đạt được sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các cấp Hội Nông dân; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến xuất sắc của các lớp thế hệ cán bộ Hội Nông dân qua các thời kỳ, đặc biệt là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động Hội và phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

4. Tuyên truyền phản ánh không khí phấn khởi, thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và các hoạt động kỷ niệm ở các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ vào tình hình cụ thể để lựa chọn hình thức kỷ niệm phù hợp, gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng khác của quê hương, đất nước, của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, như:

- Phát động đợt thi đua trong nông dân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

- Tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong hoạt động Hội và phong trào thi đua của nông dân trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kết nạp hội viên, chăm lo phúc lợi và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên dương hội viên tiên tiến.

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền…

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)!

2. Cán bộ, hội viên nông dân thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020)!

3. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân!

4. Cán bộ, hội viên, nông dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

5. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

6. Cán bộ, hội viên, nông dân cả nước quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!

7. Giai cấp nông dân Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, phát triển vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!

8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 172.502
Truy cập hiện tại 161