Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố Danh sách hộ nghèo, cận nghèo tại thị trấn Lăng Cô năm 2019
Ngày cập nhật 23/07/2019

DANH SÁCH HỘ  NGHÈO NĂM 2019

STT
 Hộ

Số TT
 Khẩu

Họ và tên
( Bắt buộc
phải có)

Quan hệ với chủ hộ
( ghi theo bảng mã)

Giới tính
(1 Nam2. Nữ)

Số CMND
/GKS

Địa chỉ( bắt buộc
chủ hộ
phải có mã,
khẩu trong
hộ thì để trắng)

Ngày tháng
năm sinh

( bắt buộc
 phải có)

Tổng điểm B1
( bắt buộc
 ghi tại ô
chủ hộ)

Tổng điểm B2
( bắt buộc
 ghi tại ô
chủ hộ)

 
 
 
 
 
 

2

3

4

5

6

7

8

9

18

19

 

1

1

Nguyễn Danh

1

1

191207885

Lập An

10/12/1971

135

30

 

2

1

Trần Thị Tịnh

1

2

190175561

Lập An

10/10/1940

140

30

 

3

1

Phạm Thị Thiếp

1

2

191695594

Lập An

01/02/1989

140

30

 

4

1

Nguyễn Thị Lan

1

2

190158906

Lập An

12/12/1963

110

20

 

5

1

Trương Ngọc Khóa

1

1

191620310

Lập An

16/4/1984

150

30

 

6

1

Nguyễn Thị Cừ

1

2

190158844

Loan Lý

01/06/1937

95

30

 

7

1

Hoàng Thị Hài

1

2

1

Loan Lý

1937

80

30

 

8

1

Phan Thị Hà

1

2

 

Loan Lý

15/02/1968

130

20

 

9

1

Nguyễn Thị Phương

1

2

190991695

Loan Lý

1968

125

10

 

10

1

Huỳnh Tầm

1

1

191562439

Loan Lý

13/11/1985

125

40

 

11

1

Phùng Văn

1

1

190158613

Loan Lý

12/08/1946

70

30

 

12

1

Hoàng Thị Sự

1

2

190158856

Loan Lý

23/07/1955

165

30

 

13

1

Nguyễn Thị Khen

1

2

191122122

Đồng Dương

1948

85

30

 

14

1

Nguyễn Đức Vũ

1

1

191627612

Đồng Dương

10/02/1985

130

30

 

15

1

Nguyễn Hạnh

1

1

191122157

Đồng Dương

1944

130

20

 

16

1

Nguyễn Bốn

1

1

190159115

Đồng Dương

05/05/1950

155

10

 

17

2

Nguyễn Thị Tá

1

2

192119788

Đồng Dương

1941

170

30

 

18

1

Nguyễn Mừng

1

1

191122133

Đồng Dương

01/05/1946

90

30

 

19

1

Nguyễn Ngọc Đức

1

1

191734877

Đồng Dương

1979

150

20

 

20

1

Nguyễn Tấn

1

1

190159104

Đồng Dương

18/8/1950

95

30

 

21

1

Nguyễn Thị Tài

1

2

191774320

Đồng Dương

01/01/1946

125

30

 

22

1

Nguyễn Hoài

1

1

191761481

Đồng Dương

1942

165

30

 

23

1

Võ Kỳ

1

1

190159106

Đồng Dương

05/02/1946

105

20

 

24

2

Nguyễn Thị Lỡi

2

2

1

Đồng Dương

20/09/1936

115

20

 

25

1

Nguyễn Thị Kim Chi

1

2

191536330

Đồng Dương

22/2/1978

170

30

 

26

1

Nguyễn Thị Lành

1

2

190167202

An Cư Tân

20/02/1929

130

30

 

27

1

Lương Thị Lài

1

2

 

An Cư Tân

01/01/1967

140

40

 

28

1

Lê Thị Hiền

1

2

191886856

An Cư Tân

20/07/1960

140

30

 

29

1

Lê Thị Huệ

1

2

191082291

An Cư Tân

20/06/1962

130

30

 

30

1

Phạm Minh Toàn

1

1

191877189

An Cư Tân

01/01/1957

130

20

 

31

1

Nguyễn Thị Lấy

1

2

 

An Cư Tân

01/01/1972

110

40

 

32

1

Mai Thị Bồng

1

2

190167359

An Cư Tân

03/03/1918

135

30

 

33

1

Nguyễn Thị Bê

1

2

190886505

An Cư Tân

14/04/1954

135

30

 

34

1

Lê Thị Vàng

1

2

190159980

An Cư Đông 1

04/03/1946

100

20

 

35

1

Trần Thị Thu

1

2

1

An Cư Đông 1

14/05/1972

130

20

 

36

1

Trương Thị Ngọc

1

2

190167747

An Cư Đông 1

10/08/1955

145

20

 

37

1

Nguyễn Thị Viễn

1

2

190991705

An Cư Đông 1

03/9/1968

155

30

 

38

1

Lê  Đinh

1

1

190886427

An Cư Đông 1

17/10/1936

130

30

 

39

1

Võ Thị Loan

1

2

191750880

An Cư Đông 1

10/8/1963

170

30

 

40

1

Nguyễn Hùng

1

1

190280019

An Cư Đông 1

04/02/1971

140

20

 

41

1

Lê Thị Thí

1

2

190167031

An Cư Đông 1

03/07/1936

155

20

 

42

1

Nguyễn Thị Hải

1

2

191250056

An Cư Đông 1

06/1971

155

20

 

43

1

Trần Thị  Hồ

1

2

191375108

An Cư Đông 1

13/06/1976

150

20

 

44

1

Lê Duy Quỳnh

1

1

191441583

An Cư Đông 1

28/10/1976

130

30

 

45

1

Mai Văn Báu

1

1

191088216

An Cư Đông 1

17/08/1959

160

20

 

46

1

Dương Thị Thí

1

2

240670400

An Cư Đông 1

1938

165

20

 

47

2

Phan Thị Tâm

1

2

191097993

An Cư Đông 1

30/10/1951

150

20

 

48

1

Huỳnh Văn Thành

1

1

190167039

An Cư Đông 1

20/07/1962

135

30

 

49

1

Nguyễn Hào

1

1

191766990

An Cư Đông 1

04/03/1973

125

20

 

50

1

Nguyễn Thị Hường

1

2

190168130

An Cư Đông 2

10/10/1945

165

10

 

51

1

Trương Công Khôi

1

2

190036536

An Cư Đông 2

10/12/1953

110

10

 

52

1

Huỳnh Thị Ngọt

1

2

190167009

An Cư Đông 2

03/4/1937

165

20

 

53

1

Hồ Thị Thí

1

2

190168062

An Cư Đông 2

11/07/1938

100

10

 

54

1

Nguyễn Thị Thương

1

1

 

An Cư Đông 2

18/05/1941

105

10

 

55

1

Mai Thúc Hùng

1

1

 

An Cư Đông 2

03/02/1941

95

10

 

56

1

Lê Thị Thuận

1

2

191097902

An Cư Đông 2

09/10/1955

105

10

 

57

1

Lê Thị Mỹ Linh

1

2

191318922

An Cư Đông 2

22/11/1973

135

10

 

58

1

Lê Thị Lành

1

2

 

An Cư Đông 2

07/06/1936

130

10

 

59

1

Nguyễn Thị Hường

1

1

1

An Cư Đông 2

10/10/1945

105

30

 

60

1

Lê Đình Tịnh

1

1

191326905

An Cư Đông 2

08/8/1948

130

30

 

61

1

Nguyễn Như Khoa

1

1

191662251

An Cư Đông 2

06/02/1987

150

10

 

62

1

Nguyễn Văn Tám

1

1

190168109

An Cư Đông 2

02/5/1966

130

10

 

63

1

Bùi Thị Lý

1

2

190168028

An Cư Đông 2

05/8/1950

160

10

 

64

1

Nguyễn  Độ

1

1

190167616

An Cư Đông 2

01/9/1941

135

20

 

65

1

Ngô Phước Hải

1

1

190190375

An Cư Đông 2

02/08/1968

125

20

 

66

1

Nguyễn Thị Lan

1

2

190167791

An Cư Đông 2

10/12/1949

140

10

 

67

1

Phan Thành

1

1

 

Hải Vân

1967

45

60

 

68

1

Nguyễn Thị Gái

1

2

1

Hải Vân

20/10/1956

35

60

 

69

1

Hà Văn Bầu Anh

1

1

1

Hải Vân

20/5/1965

25

60

 

70

1

Lê Văn Chương

1

1

191305185

Hải Vân

01/01/1974

135

60

 

71

1

Nguyễn Thị Thanh Thúy

1

2

 

Hải Vân

1980

130

70

 

72

1

Trần Thị Hoa

1

2

191474620

Hải Vân

18/12/1977

135

40

 

73

1

Lê Thị Bòn

1

1

191884416

Hải Vân

1933

130

60

 

74

1

Lê Duy Khánh

1

1

191305141

Hải Vân

05/12/1974

110

50

 

75

1

Nguyễn Thị Thúy

1

2

191499926

Hải Vân

11/5/1956

65

40

 

76

1

Nguyễn Thị Hàng

1

2

 

Hải Vân

13/3/1939

135

50

 

77

1

Hoàng Thị Thảo

1

2

191750516

Hói Dừa

01/01/1991

120

10

 

78

1

Ngô Thị Vân

1

2

191520242

Hói Dừa

10/5/1983

100

20

 

79

1

Mai Thúc Phúc

1

1

1

Hói Dừa

06/04/1978

95

20

 

80

1

Ngô Búa

1

1

190159465

Hói Dừa

19/6/1937

105

0

 

81

1

Nguyễn Thị Trung

1

2

190159547

Hói Dừa

15/5/1958

70

20

 

82

1

Nguyễn Thị Hiệp

1

2

190159459

Hói Dừa

04/06/1939

90

20

 

83

1

Đỗ Thị Hạnh

1

2

190256256

Hói Dừa

10/5/1950

60

20

 

84

1

Nguyễn  Đối

1

1

190159550

Hói Dừa

01/4/1947

100

10

 

85

1

Nguyễn Lê Văn Thảo

1

1

191441469

Hói Dừa

04/01/1981

100

20

 

86

1

Nguyễn Thị Cháu

1

2

190159529

Hói Dừa

05/7/1938

60

20

 

87

1

Nguyễn Thị Luật

1

2

190159471

Hói Dừa

02/3/1941

55

20

 

88

1

Nguyễn Thị Mãi

1

2

190991642

Hói Dừa

13/02/1967

50

20

 

89

1

Nguyễn  Đãng

1

1

190159557

Hói Dừa

02/05/1934

110

10

 

90

1

Nguyễn Việt

1

1

190159566

Hói Dừa

04/09/1939

80

10

 

91

1

Huỳnh Thị Trí

1

2

190159527

Hói Dừa

01/3/1935

75

20

 

92

1

Bùi Thị Trang

1

2

190159551

Hói Dừa

01/07/1937

60

20

 

93

1

Nguyễn Thị Thương

1

2

190159538

Hói Dừa

20/08/1940

80

10

 

94

1

Nguyễn Thị Lốt

1

2

190159822

An Cư Tây

20/04/1939

140

30

 

95

1

Trương Thị Vĩnh

1

2

191036693

An Cư Tây

20/02/1967

100

30

 

96

1

Lư Thị Mai

1

2

190159759

An Cư Tây

06/6/1946

130

30

 

97

1

Phan Lân

1

1

191036791

An Cư Tây

05/6/1968

105

20

 

98

1

Nguyễn Thị Bé

1

2

191441530

An Cư Tây

10/7/1977

110

30

 

99

1

Nguyễn Thị Thúy Hưởng

1

2

191238995

An Cư Tây

25/11/1970

100

30

 

100

1

Nguyễn Minh Tâm

1

1

191627690

An Cư Tây

17/07/1987

125

30

 

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2019

STT
 Hộ

Số TT
 Khẩu

Họ và tên
( Bắt buộc
phải có)

Quan hệ với chủ hộ
( ghi theo bảng mã)

Giới tính
(1 Nam2. Nữ)

Số CMND
/GKS

Địa chỉ( bắt buộc
chủ hộ
phải có mã,
khẩu trong
hộ thì để trắng)

Ngày tháng
năm sinh

( bắt buộc
 phải có)

Tổng điểm B1
( bắt buộc
 ghi tại ô
chủ hộ)

Tổng điểm B2
( bắt buộc
 ghi tại ô
chủ hộ)

 
 
 
 
 
 

2

3

4

5

6

7

8

9

18

19

 

1

1

Nguyễn Thị Ái

1

2

191006415

Lập An

1967

165

10

 

2

1

Đoàn Chức

1

1

190159055

Lập An

04/03/1948

170

10

 

3

1

Đoàn Dũng

1

1

190411336

Lập An

16/6/1945

170

10

 

4

1

Phạm Tấn Ty

1

1

191529918

Lập An

06/02/1984

170

10

 

5

1

Trần Văn Hoàng

1

1

191337221

Loan Lý

10/01/1974

175

20

 

6

1

Lê Văn Vương

1

1

192123864

Loan Lý

22/2/1975

165

20

 

7

1

Hoàng Văn Thọ

1

1

191593108

Loan Lý

03/6/1958

170

20

 

8

1

Nguyễn Văn Tư

1

1

192116599

Đồng Dương

01/06/1960

165

10

 

9

1

Trần Thị Thia

1

2

190167484

Đồng Dương

12/05/1943

175

20

 

10

1

Trịnh Văn Sữa

1

1

190167651

Đồng Dương

30/12/1947

175

10

 

11

1

Nguyễn Vương

1

1

191036594

Đồng Dương

13/02/1968

170

10

 

12

1

Hoàng Duệ

1

1

190991568

Đồng Dương

10/7/1967

165

10

 

13

1

Nguyễn Thị Lan

1

2

191318563

Đồng Dương

20/12/1972

175

10

 

14

1

Nguyễn Hùng

1

1

191036662

Đồng Dương

25/10/1968

155

30

 

15

1

Nguyễn Thị Nghiêm

1

2

191489457

Đồng Dương

1953

170

30

 

16

1

Nguyễn Sinh

1

1

191877057

Đồng Dương

20/6/1972

155

10

 

17

1

Lê Hùng Anh

1

1

191756866

Đồng Dương

18/5/1955

145

10

 

18

1

Nguyễn Minh Trung

1

1

340928198

Đồng Dương

1977

170

10

 

19

1

Nguyễn Thị Hoa

1

2

191122105

Đồng Dương

8/10/1957

170

10

 

20

 

Nguyễn Thị Kim Loan

1

2

192119987

Đồng Dương

10/10/1955

140

10

 

21

1

Nguyễn Thị Sen

1

2

191122053

Đồng Dương

05/04/1946

135

30

 

22

1

Lương Công Tiến

1

1

19099189

An Cư Tân

07/02/1968

170

30

 

23

1

Nguyễn Thị Chi

1

2

190158663

An Cư Tân

16/11/1961

160

10

 

24

1

Hoàng Xuân Dương

1

1

191375972

An Cư Tân

01/01/1977

175

10

 

25

1

Đoàn Thị Lợ

1

1

 

An Cư Tân

4/3/1927

150

20

 

26

1

Nguyễn Văn Đức

1

1

190386431

An Cư Tân

10/10/1953

155

10

 

27

1

Ngô Thị Đào

1

2

191292607

An Cư Tân

02/0/1966

155

20

 

28

1

Trần Thị Hạnh

1

2

191036461

An Cư Đông 1

10/8/1968

155

20

 

29

1

Nguyễn Oai

1

1

190097942

An Cư Đông 1

5/10/1951

170

20

 

30

1

Nguyễn Thị Thúy

1

2

191670962

An Cư Đông 1

9/7/1963

170

20

 

31

1

Huỳnh Thị Xuân

1

2

190168269

An Cư Đông 1

4/3/1955

165

10

 

32

1

Nguyễn Văn Dy

1

1

190886579

An Cư Đông 1

5/12/1959

165

20

 

33

1

Trần Thị Bích Liên

1

2

191484382

An Cư Đông 1

05/09/1982

165

20

 

34

1

Hồ Lộc

1

1

191426757

An Cư Đông 1

1976

155

20

 

35

1

Huỳnh Hậu

1

1

191338836

An Cư Đông 1

18/4/1976

150

20

 

36

1

Lê Duy Châu

1

1

190168140

An Cư Đông 1

10/10/1948

165

20

 

37

1

Huỳnh Thị Huyền

1

2

190167496

An Cư Đông 1

15/5/1951

160

10

 

38

1

Phan Chơn

1

1

190167217

An Cư Đông 1

10/11/1934

160

20

 

39

1

Ngô Thị Bé

1

2

191383539

An Cư Đông 1

07/02/1960

160

20

 

40

1

Trần Quang Nhật

1

1

191581855

An Cư Đông 1

01/07/1980

170

10

 

41

1

Trương Thị Bé

1

2

191097993

An Cư Đông 1

10/12/1979

175

10

 

42

1

Bùi Quang Du Ky

1

1

1

An Cư Đông 1

18/02/1999

165

10

 

43

1

Bùi Thị Lành

1

2

 

An Cư Đông 2

03/02/1957

170

10

 

44

1

Nguyễn Thị Lệ Nguyệt

1

2

191464397

An Cư Đông 2

1981

170

00

 

45

1

Trần Toản

1

1

190168670

An Cư Đông 2

7/6/1947

170

0

 

46

1

Hồ Thị Vân

1

2

1

An Cư Đông 2

5/28/1966

170

0

 

47

1

Nguyễn Thị Hà

1

2

191097889

An Cư Đông 2

02/07/1963

170

0

 

48

1

Đỗ Văn Khoa

1

1

190167647

An Cư Đông 2

10/01/1950

155

10

 

49

1

Nguyễn Thị Tươi

1

2

190165385

Hải Vân

02/01/1959

155

20

 

50

1

Nguyễn Xuân Tuấn

1

1

191627733

Hải Vân

1975

150

20

 

51

1

Phan Thị Nhung

1

2

190167182

Hải Vân

1958

150

20

 

52

1

Bùi Thị Gái

1

2

1901167973

Hải Vân

6/16/1940

155

20

 

53

1

Bạch Thị Hải

1

2

190158090

Hải Vân

02/09/1957

160

20

 

54

1

Đỗ Quý

1

1

190991656

Hói Dừa

01/02/1966

155

10

 

55

1

Phan Doãn Bản

1

1

191662352

Hói Dừa

08/7/1988

165

10

 

56

1

Nguyễn Trung Thành

1

1

191375980

Hói Dừa

10/01/1978

155

10

 

57

1

Hoàng Lượng

1

1

190159563

Hói Dừa

22/05/1954

170

10

 

58

1

Nguyễn Thị Trâm Anh

1

2

1

An Cư Tây

20/6/1975

150

20

 

59

1

Phan Văn Nghĩa

1

1

191318304

An Cư Tây

01/01/1970

150

20

 

60

1

Trần Thị Kim Liên

1

2

191842567

An Cư Tây

18/5/1995

145

20

 

61

1

Dương Thị Kim Cương

1

2

191059695

An Cư Tây

04/3/1962

155

20

 

 


 

Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 172.441
Truy cập hiện tại 152