Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019
Ngày cập nhật 17/04/2019

Ngày 05 tháng 4 năm 2019 Ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô ban hành kế hoạch số 32/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 (có đính kèm Kế hoạch)

Theo kế hoạch với mục đích thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và UBND huyện nhằm chủ động phòng, chống tham nhũng; nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác PCTN; tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy và UBND huyện về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng của đội ngũ cán bộ từ thị trấn đến tổ dân phố; việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công khai, minh bạch trong các hoạt động để ngăn chặn có hiệu quả hành vi tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tiếp tục lãnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thị trấn.

Tập tin đính kèm:
Huy Hoàng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 169.365
Truy cập hiện tại 3