Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Ngày cập nhật 07/03/2019

Ngày 25 tháng 02 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 469/QĐ- UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa  lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Theo đó có 05 danh mục thủ tục hành chính  thủ tục hành chính chuẩn hóa  lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA

 LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 469 /QĐ-UBND tỉnh  ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Tên VBQPPL quy định TTHC

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

15 ngày làm việc

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

20 ngày làm việc

3

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

20 ngày làm việc

4

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

20 ngày làm việc

5

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

Không quy định

Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 169.365
Truy cập hiện tại 6