Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hiệu lực
Ngày cập nhật 20/03/2023
Ngày 03/02/2023, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành công văn số 170/STP-BTTP về danh mục văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trang thông tin Điện tử thị trấn Lăng Cô, xin gới thiệu toàn bộ danh mục văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hiệu lực

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính còn hiệu lực pháp luật

(Kèm theo Công văn số  170  /STP-BTTP ngày  03 /02/2023 của Sở Tư pháp)

 

STT

Tên loại

văn bản

Số, ký hiệu; ngày,

tháng, năm

ban hành văn bản

 

Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm

có hiệu lực

Ghi chú

 1.  

Luật

 

15/2012/QH13

Ngày 20/6/2012

 

Xử lý vi phạm hành chính 2012

01/7/2013

 

 1.  

Luật

 

67/2020/QH14

Ngày 13/11/2020

 

 

Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020

01/01/2022

 

 1.  

Pháp lệnh

03/2022/UBTVQH15

Ngày 13/12/2022

Về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

01/02/2023

 

 1.  

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐTP

Ngày 24/12/2015

Hướng dẫn thi hành quy định của pháp luật về xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

10/02/2015

 

 1.  

Nghị định

118/2021/NĐ-CP

Ngày 23/12/2021

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

120/2021/NĐ-CP

Ngày 24/12/2021

Quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

19/2020/NĐ-CP

Ngày 12/02/2020

Về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

31/3/2020

Các quy định về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

 1.  

Nghị định

98/2013/NĐ-CP

Ngày 28/8/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

15/10/2013

 

 1.  

Nghị định

48/2018/NĐ-CP

Ngày 21/3/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

 10/5/2018

 

 1.  

Nghị định

80/2019/NĐ-CP

Ngày 01/11/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi; Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP

01/11/2019

 

 1.  

Nghị định

102/2021/NĐ-CP

Ngày 16/11/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

99/2013/NĐ-CP

Ngày 29/8/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

15/10/2013

 

 1.  

Nghị định

107/2013/NĐ-CP

Ngày 20/9/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

15/11/2013

 

 1.  

Nghị định

126/2021/NĐ-CP

Ngày 30/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

109/2013/NĐ-CP

Ngày 24/9/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

09/11/2013

 

 1.  

Nghị định

49/2016/NĐ-CP

Ngày 27/5/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

01/8/2016

 

 1.  

Nghị định

65/2015/NĐ-CP

Ngày 07/8/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

01/10/2015

 

 1.  

Nghị định

120/2013/NĐ-CP

Ngày 09/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

22/11/2013

 

 1.  

Nghị định

37/2022/NĐ-CP

Ngày 06/6/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam

22/7/2022

 

 1.  

Nghị định

131/2013/NĐ-CP

Ngày 16/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

15/12/2013

 

 1.  

Nghị định

28/2017/NĐ-CP

Ngày 20/3/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

05/5/2017

 

 1.  

Nghị định

134/2013/NĐ-CP

Ngày 17/10/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

01/12/2013

 

 1.  

Nghị định

162/2013/NĐ-CP

Ngày 12/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam

01/01/2014

 

 1.  

Nghị định

23/2017/NĐ-CP

Ngày 13/3/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam

01/5/2017

 

 1.  

 

Nghị định

 

166/2013/NĐ-CP

Ngày 12/11/2013

Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

28/12/2013

 

 1.  

Nghị định

173/2013/NĐ-CP

Ngày 13/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

01/01/2014

 

 1.  

Nghị định

84/2017/NĐ-CP

Ngày 18/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

10/9/2017

 

 1.  

Nghị định

18/2020/NĐ-CP

Ngày 11/02/2020

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

01/4/2020

 

 1.  

Nghị định

04/2022/NĐ-CP

Ngày 06/01/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

06/01/2022

 

 1.  

Nghị định

208/2013/NĐ-CP

Ngày 17/12/2013

Quy định biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ

01/02/2014

 

 1.  

Nghị định

71/2014/NĐ-CP

Ngày 10/01/2014

Hướng dẫn Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

15/9/2014

 

 1.  

Nghị định

75/2019/NĐ-CP

Ngày 26/9/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

01/12/2019

 

 1.  

Nghị định

20/2016/NĐ-CP

Ngày 30/3/2016

Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

15/5/2016

 

 1.  

Nghị định

31/2016/NĐ-CP

Ngày 06/5/2016

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

25/6/2016

 

 1.  

Nghị định

04/2020/NĐ-CP

Ngày 03/01/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

18/02/2020

 

 1.  

Nghị định

07/2022/NĐ-CP

Ngày 10/01/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi

10/01/2022

 

 1.  

Nghị định

95/2016/NĐ-CP

Ngày 01/7/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

01/7/2016

 

 1.  

Nghị định

100/2021/NĐ-CP

Ngày 15/11/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

 

03/2017/NĐ-CP

Ngày 16/01/2017

 

Về kinh doanh casino

15/3/2017

 

 1.  

Nghị định

06/2017/NĐ-CP

Ngày 24/01/2017

Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

31/3/2017

 

 1.  

Nghị định

41/2017/NĐ-CP

Ngày 05/4/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

20/5/2017

 

 1.  

Nghị định

90/2017/NĐ-CP

Ngày 31/7/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

15/9/2017

 

 1.  

Nghị định

04/2020/NĐ-CP

Ngày 03/01/2020

Sửa đổi Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

18/02/2020

 

 1.  

Nghị định

07/2022/NĐ-CP

Ngày 10/01/2022

Sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi

10/01/2022

 

 1.  

Nghị định

119/2017/NĐ-CP

Ngày 01/11/2017

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

15/12/2017

 

 1.  

Nghị định

142/2017/NĐ-CP

Ngày 11/12/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

01/02/2018

 

 1.  

Nghị định

123/2021/NĐ-CP

Ngày 28/12/2021

Sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

41/2018/NĐ-CP

Ngày 12/3/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

01/5/2018

 

 1.  

Nghị định

102/2021/NĐ-CP

Ngày 16/11/2021

Sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

55/2018/NĐ-CP

Ngày 16/4/2018

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

16/4/2018

 

 1.  

Nghị định

115/2018/NĐ-CP

Ngày 04/9/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

20/10/2018

 

 1.  

Nghị định

124/2021/NĐ-CP

Ngày 28/12/2021

Sửa đổi Nghị định 115/2018/NDD-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NDD-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

151/2018/NĐ-CP

Ngày 07/11/2018

Sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

07/11/2018

 

 1.  

Nghị định

162/2018/NĐ-CP

Ngày 30/11/2018

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

15/01/2019

 

 1.  

Nghị định

123/2021/NĐ-CP

Ngày 28/12/2021

Sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

35/2019/NĐ-CP

Ngày 25/4/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

10/6/2019

 

 1.  

Nghị định

07/2022/NĐ-CP

Ngày 10/01/2022

Sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi

10/01/2022

 

 1.  

Nghị định

42/2019/NĐ-CP

Ngày 16/5/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

05/7/2019

 

 1.  

Nghị định

45/2019/NĐ-CP

Ngày 21/5/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

01/8/2019

 

 1.  

Nghị định

46/2019/NĐ-CP

Ngày 27/5/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

01/8/2019

 

 1.  

Nghị định

63/2019/NĐ-CP

Ngày 11/7/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

01/9/2019

 

 1.  

Nghị định

102/2021/NĐ-CP

Ngày 16/11/2021

Sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

71/2019/NĐ-CP

Ngày 30/8/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

15/10/2019

 

 1.  

Nghị định

17/2022/NĐ-CP

Ngày 31/01/2022

Sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

31/01/2022

 

 1.  

Nghị định

75/2019/NĐ-CP

Ngày 26/9/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

01/12/2019

 

 1.  

Nghị định

88/2019/NĐ-CP

Ngày 14/11/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

31/12/2019

 

 1.  

Nghị định

143/2021/NĐ-CP

Ngày 31/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

91/2019/NĐ-CP

Ngày 19/11/2019

 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

05/01/2020

 

 1.  

Nghị định

04/2022/NĐ-CP

Ngày 06/01/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

06/01/2022

 

 1.  

Nghị định

100/2019/NĐ-CP

Ngày 30/12/2019

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

01/01/2020

 

 1.  

Nghị định

15/2020/NĐ-CP

Ngày 03/02/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

15/4/2020

 

 1.  

Nghị định

14/2022/NĐ-CP

Ngày 17/01/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

 

 

 1.  

Nghị định

18/2020/NĐ-CP

Ngày 11/02/2020

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

01/4/2020

 

 1.  

Nghị định

36/2020/NĐ-CP

Ngày 24/3/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

10/5/2020

 

 1.  

Nghị định

82/2020/NĐ-CP

Ngày 15/7/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

01/9/2020

 

 1.  

Nghị định

96/2020/NĐ-CP

Ngày 24/8/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

10/10/2020

 

 1.  

Nghị định

98/2020/NĐ-CP

Ngày 26/8/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

15/10/2020

 

 1.  

Nghị định

99/2020/NĐ-CP

Ngày 26/8/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

11/10/2020

 

 1.  

Nghị định

117/2020/NĐ-CP

Ngày 28/9/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

15/11/2020

 

 1.  

Nghị định

119/2020/NĐ-CP

Ngày 07/10/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

01/12/2020

 

 1.  

Nghị định

125/2020/NĐ-CP

Ngày 19/10/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

05/12/2020

 

 1.  

Nghị định

102/2021/NĐ-CP

Ngày 16/11/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

128/2020/NĐ-CP

Ngày 19/10/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

10/12/2020

 

 1.  

Nghị định

156/2020/NĐ-CP

Ngày 31/12/2020

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

01/01/2021

 

 1.  

Nghị định

128/2021/NĐ-CP

Ngày 30/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

04/2021/NĐ-CP

Ngày 22/01/2021

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

10/3/2021

 

 1.  

Nghị định

127/2021/NĐ-CP

Ngày 30/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

14/2021/NĐ-CP

Ngày 01/3/2021

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

20/4/2021

 

 1.  

Nghị định

38/2021/NĐ-CP

Ngày 29/3/2021

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

01/6/2021

 

 1.  

Nghị định

129/2021/NĐ-CP

Ngày 30/12/2021

Sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

116/2021/NĐ-CP

Ngày 21/12/2021

Hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

122/2021/NĐ-CP

Ngày 28/12/2021

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

125/2021/NĐ-CP

Ngày 28/12/2021

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

126/2021/NĐ-CP

Ngày 30/12/2021

Sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

130/2021/NĐ-CP

Ngày 31/12/2021

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

135/2021/NĐ-CP

Ngày 31/12/2021

Quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

137/2021/NĐ-CP

Ngày 31/12/2021

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

138/2021/NĐ-CP

Ngày 31/12/2021

Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

139/2021/NĐ-CP

Ngày 31/12/2021

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

140/2021/NĐ-CP

Ngày 31/12/2021

Quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

142/2021/NĐ-CP

Ngày 31/12/2021

Quy định về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

144/2021/NĐ-CP

Ngày 31/12/2021

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

01/01/2022

 

 1.  

Nghị định

03/2022/NĐ-CP

Ngày 06/01/2022

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều

06/01/2022

 

 1.  

Nghị định

12/2022/NĐ-CP

Ngày 17/01/2022

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

17/01/2022

 

 1.  

Nghị định

16/2022/NĐ-CP

Ngày 31/01/2022

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

28/01/2022

 

 1.  

Nghị định

45/2022/NĐ-CP

Ngày 07/7/2022

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

25/8/2022

 

 1.  

Nghị định

88/2022/NĐ-CP

Ngày 26/10/2022

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

12/12/2022

 

 1.  

Thông tư

186/2013/TT-BTC

Ngày 05/12/2013

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

20/01/2014

 

 1.  

Thông tư

27/2014/TT-BKHCN

Ngày 10/10/2014

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

25/11/2014

 

 1.  

Thông tư

31/2014/TT-BTC

Ngày 07/3/2014

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

24/4/2014

 

 1.  

Thông tư

95/2014/TT-BQP

Ngày 07/7/2014

Hướng dẫn thi hành Nghị định 120/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

25/8/2014

Hết hiệu lực từ ngày 14/3/2023

 1.  

Thông tư

11/2015/TT-BKHCN

Ngày 26/6/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 99/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

11/8/2015

 

 1.  

Thông tư

40/2015/TT-BCA

Ngày 24/8/2015

Quy định sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường

15/10/2015

 

 1.  

Thông tư

13/2016/TT-BTP

Ngày 30/12/2016

Quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

15/02/2017

 

 1.  

Thông tư

22/2016/TT-BKHCN

Ngày 28/12/2016

Quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

30/3/2017

 

 1.  

Thông tư

153/2016/TT-BTC

Ngày 20/10/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

05/12/2016

 

 1.  

Thông tư

05/2017/TT-BTC

Ngày 16/01/2017

Hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

02/3/2017

 

 1.  

Thông tư

06/2017/TT-BGTVT

Ngày 28/02/2017

Quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

01/5/2017

Hết hiệu lực từ ngày 01/3/2023

 1.  

Thông tư

07/2019/TT-BCA

Ngày 20/3/2019

Quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân

06/5/2019

 

 1.  

Thông tư

87/2019/TT-BTC

Ngày 19/12/2019

Về hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước

01/02/2020

 

 1.  

Thông tư

27/2020/TT-BCT

Ngày 30/9/2020

Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

01/12/2020

 

 1.  

Thông tư

13/2021/TT-BLĐTBXH

Ngày 30/9/2021

Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em

15/11/2021

 

 1.  

Thông tư

20/2021/TT-BCT

Ngày 10/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2020/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

01/02/2022

 

 1.  

Thông tư

29/2020/TT-BTC

Ngày 17/4/2020

Về hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

02/6/2020

 

 1.  

Thông tư

14/2021/TT-BTP

Ngày 30/12/2021

Hướng dẫn Nghị định số 19/2020/NĐ-CP kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

14/02/2022

 

 1.  

Thông tư

30/2022/TT-BGTVT

Ngày 01/12/2022

Quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải

01/02/2023

 

 1.  

Thông tư

41/2022/TT-BCA

Ngày 27/10/2022

Quy định về thăm gặp; nhận, gửi thư, tiền, quà; liên lạc điện thoại đối với học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc

12/12/2022

 

 1.  

Thông tư

43/2022/TT-BCA

Ngày 27/10/2022

Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án nhân dân xem xét giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định, miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc

12/12/2022

 

 1.  

Thông tư

51/2022/TT-BGTVT

Ngày 30/12/2022

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính thuộc ngành Giao thông vận tải

01/3/2023

 

 1.  

Thông tư

79/2022/TT-BQP

Ngày 04/11/2022

Quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

22/12/2022

 

 1.  

Thông tư

82/2022/TT-BQP

Ngày 21/11/2022

Hướng dẫn thực hiện một số điều của các Nghị định số 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam

08/01/2023

 

 1.  

Thông tư

105/2022/TT-BQP

Ngày 29/12/2022

Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam, Nghị định 23/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam và Nghị định 37/2022/NĐ-CP

16/02/2023

 

 1.  

Thông tư

01/2023/TT-BTP

Ngày 16/01/2023

Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

03/3/2023

 

 1.  

Thông tư

07/2023/TT-BQP

Ngày 27/01/2023

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam

14/3/2023

 

 1.  

Nghị quyết

06/2018/NQ-HĐND

Ngày 30/3/2018

Quy định về nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/4/2018

 

 1.  

Quyết định

27/2018/QĐ-UBND

Ngày 24/4/2018

Quy định về nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

04/5/2018

 

 1.  

Quyết định

15/2022/QĐ-UBND

Ngày 08/3/2022

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định 27/2018/QĐ-UBND quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên

18/3/2022

 

 

Tổng cộng: 137 văn bản Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được cập nhật đến ngày 31/01/2023

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 184.572
Truy cập hiện tại 4